W dniu 4 kwietnia w naszej szkole odbyły się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Turnieje mają charakter wieloetapowy i mogą być organizowane na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

  1. popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego;
  2. propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
  4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
  6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.