Od nowego roku szkolnego uczniowie klasy III A z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim są uczestnikami programu ,,Akademia Małych Zdobywców”. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III poprzez nabycie przez dzieci umiejętności ruchowych związanych ze zdobywaniem nowych sprawności.
    W tym miesiącu pod opieką koordynatora programu p. Sylwii Leszkowicz dzieci zdobywają sprawność piłkarza ręcznego.