Szkoła Podstawowa

Szkolnictwo podstawowe w Baranowie Sandomierskim ma długą i piękną tradycję. Już od 1816 roku istniała w Baranowie, wówczas Galicyjskim, jednoklasowa szkoła ludowa. Została ona założona przez ówczesną właścicielkę dóbr baranowskich, Annę z Potockich Krasicką. To właśnie ta skromna szkoła stała się zalążkiem dzisiejszej, prężnie działającej baranowskiej placówki oświatowej.

Gimnazjum

Staramy się być najlepsi w edukacji i wychowaniu młodych ludzi. Wychowani ku wartościom uczniowie i absolwenci są naszą chlubą a w naszych działaniach wspierają nas aktywni rodzice.

Przedszkole

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom i ich rodzicom profesjonalne kształcenie, rozwija umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci.

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim jest instytucją oświatowo - wychowawczą zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży stosownie do przyjętych celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.