Deklaracja dostępności Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

 

 

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim: https://zsip.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,
 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści będące w posiadaniu Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, nie są dostępne, gdyż Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów między literami,
 • możliwość włączenia podświetlania linków,
 • możliwość włączenia wersji kontrastowej strony,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość wyłączenia animacji,
 • możliwość ustawienia trybu przyjaznego dyslektykom,
 • możliwość ustawienia większego kursora,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik,
 • ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • podstawowych informacji o Zespole Szkół i Placówek w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Adres:

ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski

Telefon:

15 811 85 86

E-mail:

sekretariat@zsip.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną na adres: sekretariat@zsip.pl, telefon: 15 811 85 86.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

O braku dostępności można powiadomić również Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

39-450 Baranów Sandomierski,
ul. Kościuszki 6

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony północnej, prowadzące wprost z parkingu. Zaopatrzone jest w rampę podjazd

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W starej części szkoły istnieją 2 kondygnacje: do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i pół parter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz piętro, na które prowadzą schody. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje budynek dwukondygnacyjny składający się parteru i piętra oraz sali gimnastycznej. Na piętro prowadzą schody, piętro nowej szkoły nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony wschodniej. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 

 

KONTAKT

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski

Telefon

15 811 85 86

NIP

867-20-99-440

Numery telefoniczne

Telefon

15 811 85 86

Fax

15 811 85 86

Sekretariat

Godziny otwarcia

7.00 – 15.40

Informacje