W roku szkolnym 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim kl. VI i VII został zrealizowany cykl badań i zajęć wychowawczo profilaktycznych w ramach „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę” „Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę” jest wieloelementowym oddziaływaniem profilaktycznym, prowadzonym przez pedagogów w oparciu o materiały opracowane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Celem programu była poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie zachowaniem problemowym mogącym wynikać z jej pogorszenia osłabionej sytuacjami kryzysowymi. Cel ten był realizowany poprzez:

  • motywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,
  • poprawę klimatu szkoły.

CERTYFIKAT-NWKP-551