O szkole

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim jest instytucją oświatowo - wychowawczą zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci i  młodzieży stosownie do przyjętych celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w swojej działalności realizuje następujące cele główne (statutowe):

 • wspomaganie rozwoju ucznia i wprowadzanie go w życie społeczne,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • wprowadzanie ucznia w świat wiedzy ujmowanej dyscyplinarnie,
 • przygotowanie go do podjęcia nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie

Wizja szkoły:

1. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami, każdy uczeń jest jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

2. Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.

3. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który :

 •  będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia,
 •  sprosta wyzwaniom dorosłego życia,
 •  potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywną przyszłość,
 •  będzie odróżniał dobro od zła,
 •  będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję, uzależnienia i nałogi będą mu obce,
 • będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,
 •  potrafi racjonalnie wykorzystać swój czas wolny,
 •  będzie żył w zgodzie z przyrodą, jako dobrem niepowtarzalnym.

Statut szkoły:
Statut Szkoły Podstawowej
Statut Gimnazjum

Absolwenci szkoły:
Absolwenci Szkoly Podstawowej