Świetlica

 

Karta zapisu do świetlicy→należy kliknąć aby otworzyć dokument programu Word

ŚWIETLICA SZKOLNA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
2. Zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
3. Wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości,
5. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
6. Wspomaganie rozwoju umysłowego, w tym prowadzenie działalności wyrównawczej,
7. Zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego.

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST DLA WYCHOWANKÓW MIEJSCEM, KTÓRE ZAPEWNIA:

a) opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,
b) odpoczynek czynny, ruch (z reguły na świeżym powietrzu) i kontakt z przyrodą,
c) naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy,
d) rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo, w małych grupach i zbiorowo,
e) wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

 

ŚWIETLICA SZKOLNA PRACUJE
CODZIENNIE OD GODZINY 7.00 DO 15.40