Szkoła Promująca Zdrowie

„Nasze zdrowie w naszych rękach”

Nasza szkoła Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

im. ks. Jana Twardowskiego realizuje program:

„Szkoła promująca zdrowie”

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Skąd się to wzięło?
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się  w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2.Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

NADRZĘDNYM CELEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej / uczniów i pracowników / .

Aby osiągnąć ten cel, szkoła powinna starać się :

 • Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki / budynek , rekreacja , posiłki , bezpieczeństwo /,
 • Kształtować u jednostek , rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
 • Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • Przedstawić społeczności szkolnej  / uczniom i dorosłym / jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Kształtować dobre relacje między:
 • pracownikami i uczniami,
 • samymi uczniami,
 • szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • Wykorzystywać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
 • Planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
 • Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności , niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,
 • Włączyć do działań szkoły szkolną służbę zdrowia , zwłaszcza do edukacji prozdrowotnej oraz  pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 •  pracownicy niepedagogiczni szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy, polegającej na podejmowaniu rozmaitych działań  na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie. Wszelkie pomysły oraz propozycje prosimy  zgłaszać, a my z ogromną chęcią wdrożymy je wspólnie w życie naszej szkoły.

Koordynatorzy projektu:

p. Agata Surowiec

p. Danuta Kasperczyk

„Niech zdrowie zagości w naszej społeczności”

Nasza szkoła Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim przynależy obecnie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Bardzo chcemy rozpowszechnić Promocję Zdrowia w naszej placówce, by przez wspólne działania społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły uzyskać Certyfikat Krajowy Szkół Promujących Zdrowie.

styczeń 2019:

Promocję zdrowia w naszej szkole rozpoczęliśmy od zaprezentowania jej koncepcji całej społeczności szkolnej. Przygotowaliśmy gazetkę ścienną  na dolnym korytarzu  szkoły aby przybliżyć rodzicom i uczniom naszej placówki jej idee i założenia.

Dbamy o zdrowie  również przez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu w zimie.  Wyjeżdżamy z naszymi uczniami na narty  . Wyjazd cieszy się uznaniem nie tylko uczniów ale i rodziców, którzy bardzo chętnie nas wspierają przy organizacji takich wyjazdów.

Dbamy o zdrowie  również przez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu w zimie.  Wyjeżdżamy z naszymi uczniami na narty  . Wyjazd cieszy się uznaniem nie tylko uczniów ale i rodziców, którzy bardzo chętnie nas wspierają przy organizacji takich wyjazdów.

luty 2019:

Następnie ogłosiliśmy dla uczniów naszej szkoły konkurs na logo dla naszej szkoły, która realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie z klas IV –VI  na zajęciach godziny wychowawczej , wykonywali  swe prace, z których później komisja wyłoniła te z  najlepszym logo dla naszej placówki.