Wymagania edukacyjne uczniów na poszczególne oceny

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiadomości wykraczające poza podręcznik przedmiotowy i obowiązującą podstawę programową,
- swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł informacji, z różnych przedmiotów,
- samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych,
- prezentuje zdobytą wiedzę wzorowym językiem ojczystym, bez błędów, w wypowiedziach wielozdaniowych i rozbudowanych,
- wykazuje się systematycznością w pracy uczniowskiej lekcyjnej i domowej,
- bierze udział w konkursach szkolnych i przedmiotowych,
- zasób jego wiedzy i umiejętności wskazują na wyraźne uzdolnienia z konkretnego przedmiotu,
- potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował obowiązujący materiał programowy w całości i w sposób wyczerpujący, treść jednak nie wykracza poza podstawę programową,
- potrafi samodzielnie interpretować poznany materiał nauczania,
- swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi,
- samodzielnie stosuje nabyte wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych,
- potrafi prezentować zdobytą wiedzę poprawnym językiem ojczystym, bez błędów, w wypowiedziach wielozdaniowych,
- wykazuje biegłą znajomość poznanych treści,
- jest systematyczny w pracy uczniowskiej lekcyjnej i domowej,
- łączy wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów,
- wykazuje stałą aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań: koniecznych, podstawowych i rozszerzających,
- ma nieznaczne braki w opanowaniu materiału nauczania i poznanych treści nauczania,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności przy inspiracji nauczyciela,
- wykazuje się częstą aktywnością na zajęciach lekcyjnych,
- prezentuje zdobytą wiedzę językiem ojczystym z drobnymi usterkami,
- ma sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy lekcyjnej i domowej

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości na poziomie wymagań koniecznych i podstawowych, które są przydatne na wyższych etapach kształcenia, znajdujące zastosowanie w pozaszkolnym życiu ucznia, przy czym są one wyrywkowe i fragmentaryczne,
- podejmuje próby wykonania zadania samodzielnie,
- wykazuje odstępstwa od systematycznej pracy lekcyjnej i domowej,
- przedstawia zdobytą wiedzę językiem ojczystym z wyraźnymi błędami i usterkami,
- jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych,
- wypowiada się sporadycznie w formie wypowiedzi kilku- i jednozdaniowych na określony temat

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
-posiada tzw. niezbędną wiedzę, konieczną z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia,
- stosuje nabyte wiadomości i treści programowe przy bardzo wydatnej pomocy nauczyciela,
- przedstawia zdobytą wiedzę językiem ojczystym z licznymi i częstymi błędami i usterkami (merytoryczne i językowe),
- przeważnie nie wykazuje aktywności na zajęciach lekcyjnych, bądź wypowiada się sporadycznie w formie jednozdaniowej na określony temat,
- wykazuje bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy lekcyjnej i domowej,
- ma podstawowe braki w opanowaniu i znajomości materiału nauczania z roku bieżącego

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą,
- nie rozumie prostych poleceń,
- nie potrafi umiejętnie stosować poznanych wiadomości programowych w sytuacjach typowych,
- wykazuje całkowitą bierność i brak zaangażowania na zajęciach lekcyjnych,
- nie wykazuje chęci do nauki,
- nie podejmuje prób rozwiązania zadania, nawet przy pomocy nauczyciela.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z każdego przedmiotu nauczyciele udostępniają na prośbę rodzica.

 

Wymagania edukacyjne uczniów na poszczególne oceny z zachowania

Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
e) prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej,
f) jest sumienny i systematyczny,
g) prawy i asertywny,
h) pracuje nad sobą,
i) jest bezinteresowny i pomaga innym,
j) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
k) przestrzega zarządzeń, umów szkolnych i klasowych,
l) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
m) umie współdziałać w grupie,
n) okazuje szacunek pracownikom szkoły i ludziom starszym,
o) nosi mundurek szkolny i dba o estetyczny wygląd
p) nie ma uwag o żadnym negatywnym zachowaniu,
q) szanuje pracę innych ludzi,
r) przeciwdziała niszczeniu mienia społecznego;
s) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
a) prezentuje wysoką kulturę osobistą,
b) jest systematyczny,
c) jest życzliwy wobec innych,
d) sumiennie wywiązuje się z obowiązków,
e) pomaga innym,
f) bierze udział w różnych konkursach i zawodach,
g) nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności,
h) nie ma uwag o negatywnym zachowaniu,
i) nie niszczy mienia społecznego,
j) umie współżyć w grupie;
k) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
a) swoją postawą nie wykazuje większych uchybień i zastrzeżeń,
b) pozytywnie reaguje na uwagi i wykazuje chęć poprawy,
c) sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych,
d) spełnia większość wymagań na ocenę bardzo dobrą, choć uchybia niektórym jej elementom,
e) systematycznie pracuje nad sobą,
f) ma na swoim koncie spóźnienia,
g) udziela się społecznie na rzecz szkoły i środowiska;
współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
a) u którego zdarzają się zachowania nieodpowiednie, jednak stara się pracować nad sobą i jest otwarty na pomoc z zewnątrz, a stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne efekty,
b) który ma częste spóźnienia i godziny nieusprawiedliwione;
c) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
b) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwień,
c) w rażący sposób łamie szkolne regulaminy,
d) kłamie, oszukuje,
e) kradnie
f) wykorzystuje swoją siłę fizyczną wobec innych,
g) jest agresywny wobec innych,
h) mimo złożenia deklaracji przystąpienia do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
a) w ogóle lekceważy obowiązki szkolne,
b) wulgarnie odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) stosuje środki uzależniające,
d) popadł w kolizję z prawem,
e) ciągle kłamie i oszukuje,
f) kradnie,
g) nadmiernie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwień,
h) nie przestrzega szkolnych regulaminów,
i) nadużywa swojej siły fizycznej wobec innych,
j) jest bardzo agresywny wobec innych;
k) nie uczestniczył lub odmówił udziału realizacji projektu gimnazjalnego.